Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

14/10/2021 -

FAMÍLIES I ATENCIÓ PRECOÇ,  

INTERVENCIONS EN L'ENTORN NATURAL DEL/A  NEN/NENA

Adreçat als professionals interessats en el treball amb famílies i els seus entorns de relació.

 

Introducció

Ens enfrontem, en la pràctica diària, a situacions de dificultat que van prenent forma cada vegada més complexa. Les noves situacions estan relacionades entre d´altres, amb els canvis a nivell tecnològic, demogràfic, de model familiar, econòmics, sanitaris, relacionals…; que donen lloc a nous processos de dificultat i exclusió social.

És per això, que la intervenció i acompanyament professional a aquestes situacions, requereix no sols de la comprensió de la complexitat humana, sinó també de la dels contextos on es desenvolupa la seva vida; llocs en els quals es concreten les seves accions i comportaments. En aquest sentit, l'entorn en el qual viu el nen/a, esdevé per a ell en element facilitador de desenvolupament o bé en element de dificultat.

Sent, que un dels objectius de l'atenció precoç, és contribuir juntament amb la família, a la creació del context físic, emocional i social adequat per al desenvolupament del nen; el curs busca centrar la reflexió en aquest entorn, com espai on les dificultats es donen i al mateix temps com espai on podem trobar les claus per al canvi.

Plantegem una forma d'intervenció específica que necessita d'una manera de pensar i actuar que incorpori coneixements i habilitats concretes, alhora que precisa d'una actitud professional compromesa i flexible.

Hem optat per tres modalitats d'intervenció en les quals en totes elles, es requereix com a elements comuns:

- la perspectiva interdisciplinària.

- la relació i comunicació, com eines centrals.

- integrada en un treball més ampli que implica altres intervinents de la xarxa

- potència la participació i el protagonisme de la família

- limitada i a revisar en el temps.

- pretén objectius amplis.

 

           

 

Objectius

- aproximar-nos al marc teòric-referencial i metodològic-tècnic de cadascuna de les tipologies proposades, que permeti el coneixement i la comprensió dels diferents elements que conformen els diversos i singulars entorns en els quals les infàncies viuen.

- adquirir noves habilitats per a l'atenció i acompanyament del nen i la família, dins dels seus entorns de pertinença i referència.

 

 

Metodologia

 

Enfocament teoricopràctic. En les quatre primeres sessions es treballa el marc teòric-referencial, metodològic i tècnic de cadascuna de les modalitats d'intervenció proposades i en les dues últimes, la pràctica. Aquesta última a partir de situacions concretes aportades per els/les participants.

ACAP
Rosa Gonzalez Merino. Treballadora social. Postgrau en malaltia crònica. Formació específica en treball amb famílies. Docent i supervisora.
15
7
Normal: 280 €
Soci: 265 €
Zoom
Videoconferència
14 i 21 octubre, 4, 18 i 25 de novembre i 2 desembre del 2021
Dijous de 17-19,30 hores
15h
Descarregar Adjunt (FAMÍLIES I ATENCIÓ PRECOÇ (Conflicto de codificación Unicode).pdf)